Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever/Cliënt en De Ponyspecialist, hierna te noemen Gebruiker en een Wederpartij/Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Met het geven van een opdracht of doen van een bestelling gaat de Opdrachtgever/Cliënt akkoord met deze voorwaarden.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Gebruiker en Opdrachtgever/Cliënt. 
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 5. Indien Gebruiker niet strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij/Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 


Artikel 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever/Cliënt en/of Derden 

 1. Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever/Cliënt en/of Derden laten voorwaarden van Gebruiker onverlet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever/Cliënt en/of Derden worden slechts door Gebruiker aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de specifiek gemaakte overeenkomst. Op volgende overeenkomsten zullen de algemene voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn. 
 3. Gebruiker aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever/Cliënt en/of Derden indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 4. De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij/Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij/Opdrachtgever Gebruiker der halve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 


Artikel 3. Aanbiedingen/Offertes 

 1. Uitingen in drukwerk, advertenties, andere media en via website worden door Gebruiker zo volledig en correct mogelijk gedaan. Wanneer door wijzigingen van markt en (wettelijke) regelgeving prijzen in offertes anders zijn dan via voorgenoemde media geuit, behoud Gebruiker zich het recht voor deze door te voeren aan Opdrachtgever/Cliënt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever/Cliënt. Voor gemaakte overeenkomsten geldt de prijs zoals afgesproken met Opdrachtgever/Cliënt op het moment van opdrachtbevestiging. Gebruiker verplicht zich prijzen en informatie te allen tijde zo actueel mogelijk te houden. 
 2. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. Mondelinge aanbiedingen door Gebruiker zijn bindend. 


Artikel 4. Overeenkomst en afspraken 

 1. Opdrachtgever/Cliënt verplicht zich bij afsluiten van de overeenkomst tot afname van het afgesprokene.
 2. Indien door een toerekenbare tekortkoming gelegen aan de zijde van Gebruiker in naleving van de overeenkomst, de overeenkomst wordt ontbonden, heeft Opdrachtgever/Cliënt recht op terugbetaling van de gedane betaling(en).
 3. Elke met Gebruiker aangegane overeenkomst bevat de voorwaarde dat wanneer blijkt dat Opdrachtgever/Cliënt niet kredietwaardig is, de overeenkomst ontbonden kan worden. Dit ter beoordeling van Gebruiker.
 4. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd door Opdrachtgever/Client zijn het volledige bedrag verschuldigd aan Gebruiker.
 5. De overeenkomst van koop/verkoop van goederen, consulten, advies en bemiddeling, wordt eerst bindend voor Gebruiker door zijn schriftelijke bevestiging. 


Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst door wijzigingen van markt en (wettelijke) regelgeving prijzen worden verhoogd, behoud Gebruiker zich het recht voor deze door te voeren aan Opdrachtgever/Cliënt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever/Cliënt. 
 2. ​Zadelpasconsulten, inclusief reiskosten, dienen contant en/of per pin ter plekke na het consult voldaan te worden door Opdrachtgever/Cliënt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien een zadel direct geleverd kan worden dienen de kosten door Opdrachtgever/Cliënt voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever/Cliënt kan op verzoek een betalingskwitantie of factuur ontvangen.
 4. Wanneer een zadel besteld moet worden voor Opdrachtgever/Cliënt, dient deze vooraf minimaal 50% van de kosten te voldoen. Aanbetaling is tevens opdrachtbevestiging. Na aanbetaling zal het zadel voor Opdrachtgever/Cliënt besteld worden. Resterende 50% zullen door Opdrachtgever/Cliënt voldaan worden op moment van levering.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verricht Gebruiker zadelpas consulten op basis van een vast tarief per (deel) consult. Alle aan de Opdrachtgever/Cliënt bekendgemaakte tarieven zijn inclusief de BTW.
 6. Bij huisconsulten wordt bijkomend bij de consultkosten kilometer vergoeding in rekening gebracht aan Opdrachtgever/Cliënt.
 7. Gebruiker is bij aanvang van een overeenkomst gerechtigd om een factuur betaling te vragen voor een gedeelte van het verwachte verschuldigde bedrag of op andere wijze zekerheidsstelling te verlangen.
 8. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op dat moment geldende prijzen.
 9. Prijslijsten en reclamemateriaal, als mede website(s) zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Gebruiker niet.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Indien de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij/Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij/Opdrachtgever worden verhaald. De Wederpartij/Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 12. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van in te kopen materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al zijn deze het gevolg van al bij de aanbieding voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
 13. Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant of binnen 14 dagen op de bankrekening te geschieden na indiening van de nota tenzij anders is overeengekomen.
 14. Gebruiker is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 15. Gebruiker is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 16. Verrekeningen met vorderingen op Gebruiker is niet toegestaan. 


Artikel 6. Levering en verzending 

 1. Verzending van artikelen geschiedt op de wijze als door Gebruiker aangegeven en welke Gebruiker het beste acht.
 2. Tenzij anders overeengekomen zullen verzendkosten voor rekening van Opdrachtgever/Cliënt komen.
 3. Ook indien de Opdrachtgever/Cliënt de zending anders wenst te ontvangen, als snel- of expresse verzending, komen de (extra) kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever/Cliënt.
 4. Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 5. Leveringstermijnen zijn vastgesteld in verwachting dat er geen beletsel voor Gebruiker zal zijn de goederen/diensten te leveren.
 6. Wanneer bestelde goederen, na verstrijken van de leveringstermijn, niet door de Opdrachtgever/Cliënt zijn afgenomen, staan deze voor rekening en risico van Opdrachtgever/Cliënt ter zijner beschikking opgeslagen. 


Artikel 7. Meer- en minderwerk 

 1. De overeenkomst omvat alleen datgene welke tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. Meer- of minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking voor de op dat moment geldende actuele prijzen.
 3. De door Gebruiker te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten Gebruikers schuld om, kunnen aan Opdrachtgever/Cliënt in rekening gebracht worden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke order of opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever/Cliënt aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, komen ter rekening van Opdrachtgever/Cliënt.
 5. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door Opdrachtgever/Cliënt tijdig en schriftelijk aan Gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever/Cliënt.
 6. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolge hebben dat de gestelde levertijd door Gebruiker buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Hieraan kan Opdrachtgever/Cliënt geen rechten ontlenen. 


Artikel 8. Annulering 

 1. Indien de Opdrachtgever/Cliënt de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is Opdrachtgever/Cliënt verplicht de door Gebruiker aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever/Cliënt zal tevens verplicht zijn tot schadeloosstelling van Gebruiker in vorm van 1/3 deel van de overeengekomen prijs van de overeenkomst. Opdrachtgever is voorts verplicht Gebruiker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van afname van de goederen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Gebruiker zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.
 3. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: de Wederpartij/Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij/Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, de Wederpartij/Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij/Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij/Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

    5.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij/Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
    6.   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij/Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij/Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij/Opdrachtgever in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij/Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij/Opdrachtgever
          is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens (deel) consulten, tenzij grove schuld aannemelijk kan worden gemaakt.
 3. Gebruiker zal Opdrachtgever/Cliënt wijzen op zaken welke moeten worden toegepast c.q. aangepast zodat veiligheid te allen tijden kan worden gewaarborgd.
 4. Opdrachtgever/Cliënt geeft aan Gebruiker geheel op eigen risico opdracht voor het (deel) consult. 5. Gebruiker zal Opdrachtgever/Cliënt indien nodig wijzen op onveiligheden en zal, indien Opdrachtgever/Cliënt geen gehoor wenst te geven aan gegeven advies over veiligheid, hier notitie van maken op het zadelpasformulier welke aan het eind van het (deel) consult door Gebruiker en Opdrachtgever/Cliënt ondertekend dient te worden. Gebruiker overhandigt hiervan een kopie aan Opdrachtgever/Cliënt en zal zelf het origineel in archief bewaren.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven. Daden of nalatigheden van de Opdrachtgever/Client, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 6. Gebruiker is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor zover zijn verzekering dit dekt aansprakelijk voor door zijn schuld ontstane of aan hem toe te rekenen schade aan eigendommen van de opdrachtgever van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en). 
 7. Gebruiker zal in beginsel niet gehouden zijn geleden gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulk afhankelijk van de aard van de schuld.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden, redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij/Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker. 


Artikel 10 Gebreken 

 1. Opdrachtgever/Client is verplicht na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Gebruiker schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien de Opdrachtgever/Client niet binnen zeven dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de Opdrachtgever/Client geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 
 4. Indien de reclame naar het oordeel van Gebruiker juist is zal Gebruiker een schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. 
 5. Gebruiker garandeert de pasvorm van door hem geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, voornamelijk zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Gebruiker sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit, in het bijzonder verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug, uit.
 6. Gebruiker zal na het reclameren van een niet juiste pasvorm binnen 2 weken na het aanpassen gratis naar de opdrachtgever toekomen om het zadel nogmaals aan te passen. Voor reclames tussen 2- en 6 weken worden de voorrijkosten berekend, Na 6 weken wordt het volledige bedrag berekend. 


Artikel 11. Internetsite Gebruiker 

 1. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.
 2. Gebruiker heeft geen controle over de site(s) van derden waarnaar Gebruikers site(s) verwijzen. Gebruiker accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site(s).
 3. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen van Gebruikers site(s) mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden en/of gebruikt worden in enige vorm of op enige wijze dan ook.
 4. Gebruiker streeft er naar dat informatie op zijn website(s) correct en actueel is. 


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij al daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij/Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De Wederpartij/Opdrachtgever dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. 


Artikel 14. Garanties, onderzoek 

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen en buiten Nederland.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij/Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij/Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij/Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen.
 3.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan 1 week, dan komt de Wederpartij/Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij/Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij/Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij/Opdrachtgever gehouden om de vervangende zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 5. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij/Opdrachtgever. 


Artikel 15. Vrijwaring 

 1. De Wederpartij/Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraak van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij/Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij/Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij/Opdrachtgever. 


Artikel 16. Overmacht

 1. Ingeval Gebruiker l niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst (volledig) te voldoen als gevolg van overmacht, is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten dan wel te wijzigen totdat de overmacht is geëindigd, en blijft de opdrachtgever gehouden eventueel geleverde prestaties te betalen. 


Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Gebruiker heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 2. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de Opdrachtgever/Client verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 


Artikel 18. Tijdelijk ter beschikking stellen van een zadel of andere goederen geleverd door Gebruiker. 

 1. Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door Gebruiker tijdelijk ter beschikking gesteld.
 2. Indien Gebruiker l ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Gebruiker bij die ter beschikking stelling te bepalen. De eigendom van het zadel blijft bij Gebruiker.
 3. De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door Gebruiker verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder bepaalde.
 4. Gebruiker is in alle gevallen te allen tijde bevoegd om de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
 5. Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel.
 6. Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Gebruiker te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Gebruiker bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Gebruiker geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.
 7. Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
 8. Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Gebruiker daarvan terstond in kennis te stellen.
 9. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld. 


Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. ​